11. Dr. Jakab Julianna: "Meséld el és gyógyuljunk!" A playback-színház, a narratív újraírás közös tere


1. Mi is történik a playback-színházban?


Íme, így strukturálódik a tér, ahová a playback-színház közönsége megérkezik. A nézőtérrel szemben az üres színpad hátsó részén székek, zsámolyok sorakoznak, ahol a színészek a játék szüneteiben ülnek. A bal oldalon áll a játékmester és a mesélő széke, itt hangzanak majd el a történetek. A zenész a közös tér jobb oldalán, a nézőknek háttal, a színészekkel és a játékmesterrel szemben helyezkedik el, hogy jól lássa, mi zajlik a színpadon, és együtt tudjon működni velük. A hagyományos színházhoz képest néhány fontos eltérés jellemzi ezt a teret: nincs függöny, és a színészek az előadás elejétől a végéig mindannyian a színpadon tartózkodnak. Bár a zene és a fények játéka része lehet az előadásnak, a hatás, amellyel itt az alkotás megszületik, elsősorban a test eszközeire támaszkodik: mozgás, mimika, hangok, a beszéd elemei, az improvizáció. A színpad és a nézőtér közötti határ feloldható: a részt vevő nézők székükből felállva kimennek a színpadra, hogy elfoglalják a mesélő székét arra az időre, amíg történetüket megosztják.


„A nézők a színházban egy játékmesterrel, egy zenésszel és néhány színésszel találkoznak. A színészek nem előre megírt darabokat játszanak el, hanem a közönséggel együtt alkotják meg az előadást. A történetek bármiről szólhatnak, az egyszerű hétköznapi eseményektől a mélyen személyes élményekig. Az egyik történet szüli a másikat. Így alakul ki az előadás, amely egyszeri és megismételhetetlen.”[i]
„Az előadások rendszerint a társulat bevonulásával kezdődnek, és a játékmester a nézők üdvözlése után bevezeti az előadást. A színészek először négy-öt néző hangulatát elevenítik meg, úgynevezett „kis technikák” segítségével… Ezt követően a társulat bemutatkozik a közönségnek, majd a játékmester bemutatja a nézőknek a mesélő székét, ami a színpad előterében van elhelyezve. Ezután általában felszólítják a nézőket, hogy válasszanak maguknak egy beszélgetőpartnert, akit még kevéssé ismernek. Öt-hat percnyi beszélgetés után kerül sor az első történet meghallgatására és lejátszására. Két-három történet lejátszását követően, például a „párok”[ii] technikával ambivalens élmények megelevenítésére kerülhet sor, hogy azután visszatérjenek a történetek lejátszásához. Az utolsó történet lejátszása után, összefoglalásul és lezárásképpen, egy úgynevezett „tabló”-ban a társulat tagjai visszaidéznek egy-egy jelentős mozzanatot az előadásból.”[iii]


2. A playback történetéről röviden

A playback-színház műfajának megteremtője Jonathan Fox, amerikai színházi szakember és pszichodramatista. A hetvenes évek közepén dolgozta ki ötletét, akkor még nem tudatosan felelevenítve a „Rögtönzések Színházát”. Jacob Levy Moreno a 20-as évekbeli Bécsben újsághíreket és aznapi eseményeket játszott el társaival, így jött létre a Stegreiftheater. Két év után azonban Moreno figyelme másfelé irányult, s a kísérlet abbamaradt. Erőfeszítéseiből megszületett a pszichodráma terápiás módszere. Fox, aki Moreno tanítványa volt, több energiát szánt az ötlet kidolgozására, óriási sikerrel. Ma már a világ számos országában léteznek társulatok, akik egy nemzetközi hálózatba (International Playback Network) tömörülve együtt is képviselik a műfajt, rendszeresen tartanak találkozókat, képzéseket, konferenciákat. Augusto Boal Dél-Amerikában sokáig demokrácia-színházként működtette, Floridában például kórházi ágyak mellett játszanak a playback-színészek, Londonban Veronica Needa a hagyományos kínai színház és a playback integrációján dolgozik évek óta. A Pécsi Playback Színház az idén 18 éves, a társulat alapítója Zánkay András. Rendes nyílt előadásain túl elsősorban konferenciákon, iskolákban és szervezetfejlesztési folyamatokban tudja terjeszteni és képviselni a műfajt és annak eredményeit. A pécsiek gyakran „gyógyító színháznak” nevezik, mert ismerik azt a más színházi műfajjal össze nem téveszthető és személyes hatást, ahogyan a színészek színpadon a nézők által elmesélt történetet megelevenítve valami új, addig nem volt élményt hoznak létre. A rossz élmények könnyebben vihetők tovább életünkben, a jók újra felelevenednek, és ez által járulnak hozzá a mesélők jobb mentális állapotához. A hatás ugyanakkor nem csupán a mesélőt éri el: a nézők emberi történeteket látnak, amelyek bárkivel megtörténhettek volna, és ezért könnyű kapcsolódniuk hozzá. Átélik mindazt, ami a mesélővel történt, osztoznak vele örömében, bajában, és a lejátszás során ők is gazdagodnak. Hogy ez a többlet valójában micsoda, hogyan hat a műfaj, miből származik „gyógyító” ereje, erről a narratív pszichológia segítségével tudunk szólni.


3. A narratív gondolkodás térhódítása az identitás-pszichológiában

Bruner[iv] szerint az emberi gondolkodásnak két alapvető fajtája létezik: a paradigmatikus vagy logikai-tudományos, valamint a narratív, a történetszervező. A paradigmatikus gondolkodásmód elvont fogalmakkal dolgozik, oksági összefüggéseket keres, a logika (és a matematika) eszköztárát használja, és az ebben a módban megfogalmazott állításoktól azt várjuk, hogy igazak legyenek. A másik forma, a gondolkodás narratív módja éppolyan nélkülözhetetlen, mint az előző, bár tartalmát nem elvont összefüggések, hanem konkrét történetek alkotják, szereplői emberek, azaz olyan lények, akik mindenekelőtt intencionális állapotaikkal jellemezhetők. A narratíváknak mások a jóságkritériumai is: egy történet nem általában igaz vagy hamis – ez ugyanis elkerülhetetlenül értelmezésfüggő –, hanem valószerű vagy valószerűtlen. Ahogyan Spence[v] megfogalmazza: „a narratív igazság a folytonosságtól és a lezártságtól függ, valamint attól, hogy a részek illeszkedése mennyire kelti az esztétikai lekerekítettség, teljesség érzését.” A kétfajta gondolkodásmód jellegzetességeinek rövid összefoglalóját adja az alábbi táblázat:

A megismerés narratív és paradigmatikus módozata Bruner értelmezésében

Megismerési mód
Narratív
Paradigmatikus
Szerveződés
Idői, szekvenciális, cselekvéses
Időtlen, kategorikus, alárendelő
Szövegbeli megfelelő
Történet: szándékos teleológia
Leírás: hierarchiaviszonyok
Eszménye
Egyediség, epizódok
Személytelen érvényesség
Beágyazottság
Kontextus: személyi és társas
Kontextusmentes törekvés

A történetekben való gondolkodás könnyen fogadható a pszichológia tudományos vonulata számára, bár a gondolat nem új. Míg Sarbin a narratív gondolkodás eredményeképpen verbalizálódó elbeszélésekről, mint a pszichológia tő-metaforáiról (Pepper) a 80-as években írja meg dolgozatát[vi], a kontextualizmus a történészek és az irodalom képviselői számára már a húszas évek óta jól ismert. A narratív gondolkodás térhódítása időt igényel: a szociálpszichológiában néhány kivételtől eltekintve (Moreno, Gergen és Gergen, Secord) még a hetvenes években is a hagyományos mechanisztikus szemlélet uralkodik. Emellett azonban egyre szélesebb körben elfogadottan „létezik egy másik törekvés is, amely sajátosan új módon értelmezi a lelki világ státuszát a történetiség szempontjából. Ez nem a történelmi ember egyediségéből, hanem a történelem, mint folyamat, s mint tudomány, e folyamat leírásának elbeszélő jellegéből indul ki. Magát az esemény-elbeszélést mutatja be, mint a pszichológia egészének alapkategóriáját. Kiindulása az, hogy a főemlősök különlegesen fejlett eseményészlelésére építve az emberi nyelv alapvető – vagy egyik alapvető – szerepe, amely kultúrateremtő erejét is magyarázza, az időbeliséget és az emberi cselekvéses mozzanatot előtérbe állító elbeszélő kultúra megvalósítása. Ez lenne azután mind a sajátosan emberi Én-reprezentáció, mind pedig a történeti tudat alapja vagy kiindulópontja.”[vii]
A narratív megközelítés tehát a történetekre, mint az élmények időbeli szerveződésére tekint, és ezt a közösség kontextusába helyezi, ettől a pszichológia is kulturális és közösségi lesz: hiszen a történetek csak társas aktusokban tudnak megszületni, amelyek az időben egymást követve újra és újra konstruálódnak, hiszen funkciójuk is van: az egyén és a közösség életének folyamatosságát teremtik meg az elbeszélés által.
Az emberi mentalitás szerveződésében az együttes élmények hordozta többletnek kitüntetett szerepe van, mondja a hatvanas években Mérei[viii]. Ennek során a közös élmények összekapcsolódnak a közös elbeszélések gyakorlatával: ezek teremtenek lehetőséget a szociális értelemben megosztott vagy közös emlékezet kibontakozására.
A csoport–elbeszélés–történelem hármasság klasszikus kibontója Maurice Halbwachs[ix] volt, aki az elbeszélés és a társasság központi szerepét egyszerre hirdette 80 évvel ezelőtt. Az ő felfogásában még legegyénibb reprezentációinkban (pl. az álomban) is csak a csoport szervező, értelmező ereje révén emlékezünk. Gondolatainkat az különbözteti meg a puszta idegrendszeri izgalmaktól, hogy képzeteink (reprezentációink) állandóan feltételezik a közös szupraindividuális értelmezési keretek meglétét.
Pléh idézett munkájában arra koncentrál, hogy a múlt mindig egy emlékezeti szűrőn jelenik meg számunkra, „nyers emlékek” tulajdonképpen nincsenek is. Ez a szűrő abban az értelemben társas jellegű, hogy a „dolgokra” mindig egy adott társadalmi szerepünknek megfelelően emlékezünk vissza. Nem csupán individuális emlékezetünk mutatja azonban a csoportnormák hatását, hanem a teljesebb emlékezeti rendszer abban az értelemben kollektív is, hogy a csoporttagok emlékei egy normát alakítanak ki, rekonstrukcióik a múltról az interakció függvényében konvergálnak egymás között. Az emlékek kontinuitását a csoporthoz tartozás adja meg. Az emlékezésnek mind a kronológiai (epizodikus vagy élettörténeti), mind a fogalmi (szemantikai) szerveződése voltaképpen a csoporthoz tartozásból ered, egy csoport tevékenységének szerveződéséből. Vagyis ebben az elképzelésben mind a Bruner értelmében vett narratív, mind a paradigmatikus szerveződés a társas életből fakadna.
„Halbwachs megközelítése az egész történeti tudatosságot érintő következményekkel bírt. Munkássága feltárja, mi is a közös kollektív felidézés gyakorlati szerepe az identitás állandó újraalkotásában, s hogyan válnak az egyedi történetek kategóriák vonatkoztatási pontjává. Családok, vallási csoportok és társadalmi osztályok emlékezeti mintázatai alapján azt hirdeti, hogy a hagyomány-alakulás során az eredetileg epizodikus, egyedi emlékek szemantikaivá, kategorikussá válnak és elveszítik kontextusaikat.”[x]
A mai narratív koncepciók is kiemelik, hogy közösséghez tartozásunkban, identitásunkban is meghatározó a bizonyos alapvető elbeszélésekhez való igazodás. Ricoeur[xi] számára egyenesen az elbeszélő identitás adja meg a kulcsot a leíró és a normatív kontextusok egymásra vonatkoztatásához. Megközelítésében a cselekvés is elbeszélés jellegű: önmagunk és mások megértésének eszköze, az élményszerveződés módja. Tajfel megközelítéséhez hasonlóan Ricoeurnál is a csoporttagok számára értékek, normák átvételét teszi lehetővé az „idem” megalkotása. A narratív társas reprezentációk tehát alapvető szerepet töltenek be a csoportidentitás alakulásának szempontjából. Assmann[xii] mindkét emlékezeti típusához kapcsolódva, mind a közvetlen múlt, mind a csoport eredetéig visszanyúló emlékek relevánsan alakítják a jelent. Minden új történet hordozhat új identitás-elemeket, és a társas közeg történeteinek narratív elemzése hozzájárul a csoportidentitás megismeréséhez. A társas kontextusban megszülető történetek magukon hordozzák a mesélők csoporthoz való viszonyát, a csoport értékeit, normáit, viselkedést szabályozó erejének minőségi elemeit, és a narratív jellemzőkből valószínűleg következtethetünk a csoport és az egyén mentális állapotára. A cselekményekben kifejeződő szándékok és a cselekvő státuszát kifejező diszpozíciók tudósítják a hallgatót a szociálisan érvényes közös tudásról. A jó történet igényével koherenssé tett magyarázó értékű interpretációk kijelölik a csoporttagok számára a világhoz és magukhoz való viszonyulás kereteit. Moscovicivel[xiii] szólva a narratívumok formájában megalkotott szociális reprezentációk a világhoz való alkalmazkodást, az új helyzetekkel való megküzdést biztosítják.


4. Társas (re)konstrukció analitikus helyzetben

Spence[xiv] az elbeszélő hagyománynak a pszichoanalitikus munkában betöltött szerepét elemezte. A bruneri gondolkodásmódokhoz tartozó igazságkritériumokat alapul véve felfejtette az analitikus helyzet kontextuális sajátosságait, majd megfogalmazta: a terapeuta és kliense által létrehozott új, konszenzusos narratívum maga a terápiás eredmény. „Amint egy történet narratív igazságra tesz szert, ugyanolyan valóságossá lesz, mint bármely más igazság, és ez az új valóság a pszichoanalitikus kezelés fontos részévé válik.”[xv] Létrejön egy új tudás önmagunkról, az életben és kapcsolatainkban betöltött szerepünkről.
Ahogyan a magyar szakirodalomban Lust Iván[xvi] írja: „…mindez nem csak a szöveg, hanem a kommunikáció más szintjein is lezajlik. A beszélő fél és az őt »elég jó anyaként« (Winnicott) tükröző analitikus valóságos kapcsolatban állnak, amelynek jelen ideje és az „itt és most”-ban alakuló története van. A terapeuta reakciói, non-verbális megnyilvánulásai ugyanolyan fontos részét képezik a folyamatnak, mint segítségével a verbalitásban létrejövő új narratívum a páciens élettörténetéről, hiszen ő ebben a tükrözésben ismerheti fel és alkothat új képet önmagáról.” A pszichoanalízis narratív terápiafelfogásához szorosan kapcsolódik Pennebaker[xvii] munkássága, aki ebben a kontextusban alkotta meg és kutatásai során verifikálta a lelki egészség fogalmát. Vizsgálataiból kiderült, hogy azok a személyek, akik életük eseményeiről naplót készítettek, írásuk minőségével utaltak mentális egészségi állapotuk alakulásának tendenciájára, és ez a tendencia szoros összefüggést mutatott gyógyulásuk valószínűségével. Léteznek tehát „jobb, egészségesebb” narratívumok, amelyek segítségével a traumatikus, felkavaró élményeket lehetséges feldolgozni és magyarázni, elfogadhatóvá tenni az én számára. A jósági kritériumok között szerepel a koherencia, megszerkesztettség, strukturáltság, reflektáltság.
A fentiek alapján tehát „a cél (a terápiában J.J.) ebben a nézetben inkább az, hogy a kapcsolataiban funkcionáló személyiség »a kezelés végére egy teljesebb, a korábban hiányzó elemeket is integráló élettörténet birtokába jusson.«[xviii] Azaz egy olyan szociális konstrukció létrehozása, amely természeténél fogva interszubjektív. Fontos tulajdonsága, hogy két ember együttes tevékenységének eredményeként, kommunikációs folyamatban, konszenzussal születik. Ez utóbbi feltételezi, hogy a kapcsolatban álló felek minden lehetséges megnyilvánulása alakíthatja a narratívumot, és hogy mindkettejüknek el kell azt fogadniuk, mint a lehetséges legmegfelelőbb értelmezést az adott helyzetben.”[xix]
Ehmann[xx] és Pólya[xxi] a narratívum idői megszerkesztettségét és ennek az elbeszélő mentális állapotára vonatkozó jellemzőit kutatják. Munkásságuk konkrét segítséget nyújthat az analitikusok számára az argenländeri lebegő figyelem elmélyítésében és tudatosabbá tételében, hogy az elbeszélés minőségi elemeiből és annak változásaiból következtetni tudjanak a páciens személyiségének fejlődésére.


5. Hogyan hat a playback-színház a jelenlévőkre?

A playback-színházban az elbeszélés minőségi elemei szintén fontos információt jelentenek a játékmester és a színészek számára, de itt a történetet nem a terapeuta írja újra páciensével, hanem a színházban részt vevő minden szereplő hozzájárul a maga eszközeivel ahhoz, hogy a mesélő a székből felállva egy jobb, egészségesebb narratívum tudásával távozhasson.
A playback-színházban a játék egy aznap estére közösséget vállaló embercsoport együttes alkotása. Az este folyamán néhány valóságos eseménysor felidézésével, színpadra adásával és lejátszásával többszörösen újraalkotjuk a mesélők történeteit, és ebből az újraalkotásból immár közös történetek születnek. Egy-egy új történetnek funkciója van: a mesélő, a játékmester és a színészek megértését és szándékait tükrözi. Az életről, az emberről szól minden jelenlévőhöz: a nézőkhöz, a színészekhez és nem utolsósorban a mesélőhöz, aki az újraalkotás folyamatában tükörbe néz. Ő, aki felvállalja a történet elmesélését és ezzel önmaga prezentálását egy szociális helyzetben. Abban a reményben teszi mindezt, hogy a látottak hozzátehetnek valamit az élmény előző reprezentációjához. A játékosok tudásában megjelenhetnek[xxii] az elbeszélésből kimaradt részek és dimenziók, ezek kifejezésével teljesíthetik ki az élményt. A tükrözés, a visszajátszás mások számára is „olvasható” kontextusba helyezi az elhangzottakat, a megosztott élmény közössé válik a jelenlévők számára. A nézőtér perspektívája részben az olvasóé, részben a lehetséges szereplőé. Bárkivel megtörténhet, hogy a színpadon látja viszont saját életét, amennyiben úgy dönt, hogy vállalja a megosztással járó kockázatot. Sajátos, elfogadó viszonyulás születik meg ezáltal egymás iránt. Mivel a történetek bármelyikünké lehetnek, az élet közössé, megosztottá válik, és a nézők feloldódhatnak a közösség és önmaguk elfogadásában.


6. A történetek újraírása: a mesélő fejlődése

A mesélő a színpadon viszontlátja saját magát, ahogyan egy helyzetben korábban viselkedett, ahogy azt megélte, és ahogyan az most a játékosok perspektívájából látható. A lejátszást követően a játékmester megkérdezi a mesélőt, egyetért-e a látottakkal, vagy szeretne-e valamilyen változtatást, más befejezést a történetéhez. Néha a mesélőnek egy megterhelő helyzethez kötődően van igénye erre, de a folytatás, illetve változtatás mikéntjét a társulatra bízza. Ilyenkor a játékmester és a színészek – a mesélőre való megfelelő ráhangolódással – képesek lehetnek egy új, a mesélő számára megkönnyebbülést hozó befejezés lejátszására. Máskor a mesélőnek határozott elképzelése van arról, hogy mit szeretne, és miután elmondja, a társulat ezt le is játssza. Adott tehát a motivációknak megfelelő újraírás lehetősége, és ezzel a mesélő székében szabadon megalkothatja egy lehetséges önmagát. Mindeközben a nézők izgatottan várják, miképp fognak választani a színészek és végül a mesélő, mi lesz a történet befejezése. Az utolsó lejátszás elfogadásával létrejön a konszenzus, a mesélő távozik, és mindenki magával viszi az új, aznap esti közös tudást egy ember életének egyetlen epizódjáról.
A folyamat tehát akár az első, akár a korrigált lejátszás során felfogható úgy, mint a valóság közös újrakonstruálása. A színpad, mint a művészi alkotás kerete akkor tölti be funkcióját, ha ott egy teljes és jó narratívum születik. A színészek együttműködése egységes idői és strukturális keretbe foglalja a mesélő élményét. Ha sikerül a történetet mélységében megragadni és megjeleníteni, a lejátszás koherenciája meghaladhatja a mesélő elbeszélésének koherenciáját, s elszigetelt elemei integrálódhatnak. Idői perspektívája bizonyosan megváltozik, hiszen a székéből kívülről, új nézőpontból tekinthet rá. A körülötte lévők elfogadásának védőhálójában megengedheti magának, hogy lelkében is újrarendezze a történet szálait.


7. A konstrukció eszközei: ráhangolódás, kreativitás, spontaneitás

Mindez persze függ a szereplők munkájának hogyanjától. Ha a társulat képes a mindenkori mesélő elfogadására, élményeinek elutasításmentes visszatükrözésére, a történetben megjelenő feszültség megfelelő kezelésére, pontos megjelenítésére, ha a játékban érzékelhető elfogadásuk, mély megértésük és a ráhangolódás képessége, akkor a megnyilvánulások kölcsönösen személyesek, és ez megadja a lehetőséget a találkozásra, amelyben a fejlesztő hatás létrejöhet. Az „ott és akkor” átélt – másokkal megosztva – megjelenik az „itt és most”-ban, hogy újrafogalmazódjék.
A játékmester az, aki a történet színpadra adásával megkezdi az újrakonstruálást, előtérbe helyez strukturális elemeket, megfogalmazza a történet központi konfliktusát, kiemeli a jelentős szereplőket vagy erőket, viszonyokat, szimbólumokat, és ezzel erőteljesen részt vesz az újraírásban.
A színészek akkor tudják a mesélő élményét hűen megeleveníteni, ha megfelelően eligazodnak a szerepeikben és az egyes szereplők között fennálló viszonyban. Képesek ennek megfelelő interakcióba lépni egymással, láthatóvá tenni a kapcsolatot a mesélő és a többi személy között, sőt létrehozni a kapcsolatok új mintázatát. Itt válik valóra a lehetséges, teljesedhet ki a „surplus reality” (valóságtöbblet), az, hogy a mesélő önmagáról egy másik módon kapjon képet. Megelevenedjen, mint aktív, ha eddig passzív volt, mint elfogadó, ha eddig elutasító volt, s önmagáért felelősen, ha eddig gyermeki függőségben tartotta magát. A játékosoknak tehát mintaolvasókká kell válniuk ahhoz, hogy megírhassák a következő történetet, hogy az elmeséltnek egy újabb, adott esetben mélyebb megértésről tanúskodó és kiteljesedett jelentéstartalmakkal bíró változatát hozzák létre. (Eco szerint mintaolvasó az eszményi típusolvasó, akinek az együttműködésére a szöveg nemcsak számít, de igyekszik meg is teremteni azt.)[xxiii]
A sikeres megjelenítéshez „ki kell kapcsolniuk” kritikai hozzáállásukat, megfelelően nyitottnak kell lenniük, hogy a hallottakat hatni engedjék magukra. El kell tudniuk fogadni a mesélő nézőpontját, mint egyet a lehetséges nézőpontok közül. Végül válaszul adniuk kell valamit saját magukból, hogy a történetet a színpadon megjelenítsék. Ebben a műfajban kulcsfontosságú az alázat és a nagyvonalúság. Az alázat teszi lehetővé, hogy valaki alá tudjon rendelődni valaminek, ami nagyobb, mint ő: a közös alkotás folyamatának. A nagyvonalúság teszi lehetővé, hogy gyarló emberi mivoltunkat elfogadva kapcsolódni tudjunk egymáshoz, hozzátegyünk a helyzethez valamit saját magunkból, hogy az valamennyiünk számára többé válhasson. Ha a mesélőt játszó színész – a mesélővel azonosulva, távolságtartás nélkül – az élményt hűen visszaadva játssza el a szerepet, ezzel mintegy osztozik az élményben a mesélővel, kifejezve az elfogadását a dolgok ily módon történő megélése iránt. Ez a mesélő számára én-erősítő hatású.
A sikeres lejátszás egyik gyakori jelzése, amikor a mesélő a történetét megnézi, majd elégedettségének kifejezése mellett megfogalmazza, hogy olyat is viszontlátott a színpadon, amit el sem mesélt. Ilyenkor biztosra vehető, hogy a színészeknek sikerült a ráhangolódás, meg tudták ragadni a mesélő helyzetének, élményének a lényegét, mélyét, képesek voltak megteremteni a másként történő újraélés lehetőségét.
Jonathan Fox szerint a játék ritmusa hordozza a playback spiritualitását.[xxiv] A játékmester beszédének sebességével teremti meg azt a teret, amelybe meghívja a nézőket s történeteiket. A szünetek, a várakozás a kínos csend élményét jelenthetik az intimitástól szorongó jelenlévőknek – ugyanakkor az érlelés folyamatát a készülődő mesélő számára, akinek épp a szünet által kifeszített tér teszi lehetővé, hogy kapcsolatba kerüljön önmagával. Gyakran előfordul, hogy egy-egy hosszabb csend után mélyebb, fajsúlyosabb, komolyabb történetet mesél el valaki.
Az idő kezelése egy másik fontos alkotóeszköze a műfajnak, az idői élmény megélése pedig sikerességének egyik legjobb indikátora. Néha évtizedek jelennek meg a mesélő elbeszélésében néhány perc alatt. Máskor a történetek egymás után következő részei idői vonulatukat tekintve felcserélődnek. A lejátszással a szereplők „rendet teremthetnek” az elbeszélés folyamában, felszabadítva ezzel a „mintaolvasó” szerepéből a nézőket, hogy empirikus olvasóvá válva ráhangolódhassanak saját történeteikre. Az előadás szubjektív hosszúsága minden alkalommal a megszülető intimitásszintet fejezi ki.
Mivel a néző nem „mintaolvasó”, azaz nemcsak a szerző szándékának megfelelően reagál, hanem saját belső testi, érzelmi és kognitív folyamatának vezérlése mentén halad együtt a történettel, önmagát véli felismerni a látottakban és hallottakban. Valami olyat keres az Eco-i erdőben, ami által számára személyessé válik az élmény. Így születik a következő mesélő szerepe, miközben minden néző számára személyes jelentéssel telik meg a színház tere. A nézők reakcióiból épül fel tehát a történetek egymás utáni sora, akár a jól szerkesztett könyv fejezetei…


8. A playback mint közösségi élmény

Az előzőekből kiderült, hogyan hat a jól működő playback-színház az individuumra. Fejleszti önmagához való viszonyulását, segíti élményeinek teljesebb megélését, másokhoz fűződő kapcsolatainak átlátását – vagyis összességében a világban való eligazodást. Lehetővé teszi, hogy a színház közösségi terében meg tudja osztani másokkal egy számára fontos élményét, átélje, hogy mások elfogadják azt, ahogyan ő ezt megélte, és a lejátszás által segít a mesélőnek abban, hogy elfogadja és értékelni tudja saját magát.
Hogyan hat vajon a playback az egyénre, mint egy közösség tagjára? Hogyan hat csoportokra, nemzetiségi közösségekre, lakóközösségekre? Halbwachs szerint a közös élmény kultúraformáló erejű. Egy csoport, amelynek tagjai együtt vesznek részt egy playback-előadáson, megteremtik annak lehetőségét, hogy róluk, mint létező egységről, közösségről essék szó, s ez által az élmény által változásnak teszik ki magukat, hiszen az új élmény új tudást, az új tudás pedig új identitást eredményez. A playback-színházban elmesélt történetek a közösség kontextusába ágyazva nem csupán a mesélőről szólnak, másokat is érintenek. A lejátszás során zajló újraírás is hat minden jelenlévőre, aki valamilyen módon kapcsolatba került a történettel vagy szereplőivel.
A változás iránya és mértéke sok tényezőtől függ. Relevanciája kiemelkedően magas az atomizált, egymást nem ismerő nézők csoportjához képest. Ezt az esélyt a jelenlévők az előadás kezdetétől erős személyes kockázatként élik meg. A megszólalás, a nyitottság vállalása összefügg az illető mesélőnek a közösségben betöltött szerepével. Ő ezzel az aktussal ugyanis mintegy reprezentálja, nyilvánossá teszi az egész csoportot. Tapasztalataink szerint általában a közösség informális vezetője vagy más, magas státuszú tagja vállalja kezdeményezően a mesélő szerepét. Esetleg a gyerekek, akiknek státusza – és emiatt érzékenysége is – alacsony. A későbbiekben, ahogy a helyzet iránti bizalom erősödésével nő a csoport nyitottsága, mások is megszólalnak. A mesélők és történeteik sorrendje finom műszerként jelzi a dinamikai folyamat mélyülését – vagy éppen elsekélyesedését.
A történetek és tartalmuk szintén befolyásolja azt, hogy milyen módon avatkozik be az előadás a közösség életébe, kultúrájába. A közösség- vagy szervezetfejlesztő előadásoknak viszonylag gyakran deklarált célja a kezeletlen belső konfliktusok feldolgozása. Ennek során a „szembenálló” felek mindegyike elmondhatja saját verzióját az eseményekről. Ha a játékosok a személyes és kapcsolati diszpozíciókat hűen jelenítik meg a színpadon, a konfliktus „magától” megoldódhat. Mi is történik itt? A narratív újraírás által nyilvánvalóvá válik, hogy nem személyes hiányok, hanem a két fél eltérő nézőpontjai okozzák a problémát. A lejátszás által mindkettő elfogadottá minősül, ami amellett, hogy az érzelmek és indulatok felszabadulását okozza, a továbbiakban ellehetetleníti a másik nézőpontja iránti vakságot. A nyilvánossá válással a közösség minden tagjának informáltsága megfelelő lesz, s a nyíltság más szociális félelmeknek és feszültségeknek is véget vet: nem kell félni attól, mi lesz, ha kiderül, hogy a mesélők önmaguk rántják le a leplet a történtekről. A játék során lehetőség van arra, hogy a mesélők tükörbe nézve szembesüljenek saját viselkedésükkel, és reálisabb képet alakítsanak ki a helyzetről a másik és saját szempontjaik mentén. Akár azon az úton is, hogy a színpadon „rendelik meg” a megoldásnak egy másik, a színészek által lejátszott új változatát.
A csoport kultúrája, értékrendje azt is meghatározza, milyen módon tudnak találkozni a műfajjal. Másként reagál a playbackre egy szakmai közösség, egy szervezet strukturált csoportja vagy egy iskola mélyen hierarchikus közössége. Hogy megértsük, mi minden forog kockán egy közösség számára a playbackkel való találkozás során, érdemes egy pillanatra megállnunk, és ránézni arra: valójában milyen értékeket képvisel a műfaj? A helyzet nyitott, minden résztvevő önkéntesen vállalja jelenlétét és aktivitását – addig és úgy, ahogyan az neki megfelelő. A szituációért a játékmester felelős, akinek dolga őrködni a jelenlévők mentális sérthetetlenségén. A játékosokkal együtt dolgoznak azért, hogy minden néző és mesélő pszichológiai biztonságban érezze magát. Az elmesélt élményeket nem értékelik, csak tükrözik, a lehető legnagyobb hűséggel. A nézők nem egy arctalan tömeg személytelen tagjaiként, tapsológépekként, hanem önálló személyiséggel rendelkező emberekként vannak jelen – azok is, akik még nem szólalnak meg, de bármikor megnyilvánulhatnak ekként.
A szituáció moralitása így a hagyományos színházi műfajhoz képest jóval erősebb. Bizalomteli, elfogadó légkörben, egymást egyenrangúnak tekintve ülnek és játszanak ott a résztvevők, készen arra, hogy védekezés helyett konstruktívan szembesüljenek életük eseményeivel, cselekedeteikkel, és valami újat megtudva magukról, érettebben távozzanak. Nem sémák és előítéletek, hanem valós szükségletek és érdekek jelennek meg a játékban. A megosztás során a közösség kezébe helyezett problémák valódiak, a személyesség és a nyíltság megkérdőjelezhetetlen érték.
Visszatérve a nézőkhöz, mint a csoportra gyakorolt hatást befolyásoló tényezőkhöz, a playback alapértékei találkoznak a csoport értékeivel, kultúrájával, és kapcsolatba kerülnek azzal. Ennek a folyamatnak a lehetséges kimenete sokféle lehet. Az egyik, hogy a csoport befogadja ezeket az értékeket, mert egyébként is sajátjaként ismeri el őket. A másik, hogy a vallott és követett értékek közötti feszültségek megjelenek a playback nyitott terében, és olyan, korábban elérhetetlennek látszó események történnek a közösségben, amik hozzájárulnak a csoportdinamikai folyamat továbblendüléséhez, életük konstruktívabb folytatásához. Előfordulhat az is, hogy a playback kultúrája olyan távol esik a csoport világától, hogy kiveti magából az idegen eseményt. Ilyenkor a tagok mint egyének viszonyulhatnak a műfajhoz. Augusto Boal, aki Dél-Amerikában a demokrácia iskolájaként alkalmazta a playback-színházat, beszámolt erről a jelenségről. Tudva és elismerve, hogy a playback értékei az emberiség alapértékeivel harmóniában állnak, ezt az individuális hatást is értékelni és üdvözölni érdemes, hiszen a személyek változása generálhatja majd a közösségek változásait is.
A playback-színház mint közösségformáló, koherenciát erősítő, az egyéni megéléseket a megosztáson és a lejátszáson keresztül a közös tudás terébe integráló műfaj intenzív és egyben nagyon szelíd beavatkozás bármely, a nézőtéren ott lévő közösség életébe. Ebben a szerepében kiválóan hasznosítható akár tudatos fejlesztésre, akár egy-egy ünnep alkalmával az identitás megerősítésére, krízisek feldolgozására vagy korábbi elveszett és/vagy kiüresedett közösségi rituáléink új módon való felélesztésére.

Irodalom
·         Eco, Umberto (1995): Hat séta a fikció erdejében. Európa Kiadó, Budapest
·         Erős Ferenc (2001): Analitikus szociálpszichológia. Új Mandátum Kiadó, Budapest
·         Claytom, Max (1991): Directing Psychodrama: a Training Companion. ICA Press, Caulfield, Victoria
·         Ehmann Bea (2002): A szöveg mélyén. Pszichológiai tartalomelemzés. Új Mandátum, Budapest
·         Jakab Julianna (2003): Az analitikus kezelés fogalmának és jelentésének átalakulásáról. Kézirat, PTE BTK Pszichológiai Doktori Iskola, Pécs
·         László János (2005): A történetek tudománya. Új Mandátum Kiadó, Budapest
·         Lust Iván (2002): Ragaszkodni és elengedni. Hasonlóságok és különbségek a pszichoanalitikus és buddhista magatartásban. In: Pléh Csaba: A lélektan története. Osiris Kiadó, Budapest, 2010. 562. p.
·         Lust Iván (1991): A pszichoanalitikus narratív. A valóság társas konstrukciója a pszichoanalitikus helyzetben. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület, Tudományos előadások. Budapest
·         Mérei Ferenc (1989): Társ és csoport. Akadémiai Kiadó, Budapest
·         Pólya Tibor (2004): A narratív perspektíva hatása az elbeszélő személy észlelésére. In: Erős Ferenc (szerk): Az elbeszélés az élmények kulturális és klinikai elemzésében. Akadémiai Kiadó, Budapest
·         Salas, Jo (1993): Improvising Real Life. Kendall/Hunt Publ. Co. Dubuque, Iowa
·         Spence, Donald (2001): Az elbeszélő hagyomány. In: Thomka Beáta – László János (2001): Narratívák V. Kijárat Kiadó, Budapest. 121-131. p.
·         Zánkay András (2001): A két testvér. Gondolatok a playback és a pszichodráma kapcsolatáról. Kézirat, Pécs[i] Zánkay András (2001): Két testvér. Gondolatok a playback és a pszichodráma kapcsolatáról. Kézirat, Pécs. 5. p.
[ii] Jelen kötetben a „párok” nevű technika „ambivalencia” néven is szerepel
[iii] 3. Uo. 6. p.
[iv] 4. Bruner, Jerome (1986): Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge, Massachusets, Harvard University Press.
[v] 5. Spence, Donald P. (2001): Az elbeszélő hagyomány. In: Thomka Bea – László János (2001): Narratívák V. Kijárat Kiadó, Budapest. 121-131. p.
[vi] 6. Sarbin, Theodore R. (1987): Az elbeszélés mint a lélektan tő-metaforája. In: Thomka Bea – László János (2001): Narratívák V. Kijárat Kiadó, Budapest. 59-76. p.
[vii] 7. Pléh Csaba: http://sol.cc.u-szeged.hu/~pleh/magyar/cikkek/elbesz.html 2005. V.26.
[viii] 8. Mérei Ferenc (1989): Társ és csoport. Akadémiai Kiadó, Budapest
[ix] 9. Halbwachs, Maurice (1925): Les cadres sociaux de la mémoire. Párizs, Alcan. VIII. 209. p.; In: Pléh Csaba: Maurice Halbwachs kollektív memóriájára emlékezve. Kónya Anikó et al. (szerk. 1999): Kollektív, társas, társadalmi. Akadémiai Kiadó, Budapest. 437-446. p.
[x] 10. Pléh Cs. i.m. 7. p.
[xi] 11. Ricoeur, Paul.(1990): A narratív azonosság. In: Thomka B. – László J. (2001): Narratívák V. Kijárat Kiadó, Budapest. 15-26. p.
[xii] 12. Assmann, Jan (1999): A kulturális emlékezet. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest. In: László János (2005): A történetek tudománya. Új Mandátum Kiadó, Budapest. 182. p.
[xiii] 13. Moscovici, Serge (2002): Társadalalomlélektan. Osiris Kiadó, Budapest
[xiv] 14. Spence i.m.
[xv] 15. Uo. 128. p.
[xvi] 16. Lust Iván: A pszichoanalitikus narratív. A valóság társas konstrukciója a pszichoanalitikus helyzetben. Magyar pszichoanalitikus egyesület, Tudományos előadások. Budapest, 1991-92
[xvii] 17. Pennebaker, James W. (1991): A stressz szavakba öntése: egészségi, nyelvészeti és terápiás implikációk. In: Thomka Bea – László János (2001): Narratívák V. Kijárat Kiadó, Budapest. 189-206. p.
[xviii] 18. Lust Iván i.m. 40. p.
[xix] 19. Jakab Julianna (2003): Az analitikus kezelés fogalmának és jelentésének átalakulásáról. Kézirat, PTE BTK Pszichológiai Doktori Iskola. Pécs. 4.p.
[xx] 20. Ehmann Bea (2002): A szöveg mélyén. Pszichológiai tartalomelemzés. Új Mandátum, Budapest
[xxi] 21. Pólya Tibor (2004.): A narratív perspektíva hatása az elbeszélő személy észlelésére. In: Erős Ferenc (szerk): Az elbeszélés az élmények kulturális és klinikai elemzésében. Akadémiai Kiadó, Budapest
[xxii] 22. A történettel való munka lehetőségét az adja meg, hogy a mesélő személyes élményeihez való viszonyának energiái megjelenhetnek a mesélés során. A játékmester, a színészek és a nézők egymásra hangolódásának nem tudatos szintjén felmérhetetlen információmennyiség áramlik a jelenlévők között. Az előadást megelőző próbákon, a felkészülést segítve, a társulat tagjai egymásnak mesélnek el személyes életükből történeteket. Sokszor előfordul, hogy ezt követően a nézők – minden előzetes információ nélkül – valamelyik színész, zenész vagy a játékmester történetét „megismételve”, hasonló élethelyzetről számolnak be. Ezek az áthallások olyan szinten kommunikálódnak, amelynek nem vagyunk tudatában, de amelynek energiáit minden, a műfajban részt vevő jól ismeri. Moreno (1959) ezt a jelenséget a „tele” kifejezéssel illeti, és gyakran támaszkodik rá terápiás elméletében
[xxiii] 23. Eco, Umberto (1995): Hat séta a fikció erdejében. Európa Kiadó, Budapest
[xxiv] 24. Szóbeli közlés alapján. 2002. Sondrio

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése