10. Dr. Bakó Tihamér: A playback mint önkifejező és kreatív színházi műhely


Az Önkifejező és Kreatív Színházi Műhely olyan kísérlet, amelyben ötvözni kívánom a pszichoterapeutai identitásomat művészi alkotóerőimmel; ahol kísérletet teszek a színház katartikus erejének és a pszichoterápiás csoport együttes élményének egyesítésére, életben tartva a cselekvés, a kreativitás, a spontaneitás és a játék örömét, gyermek- és felnőttkorban egyaránt.


Filozófiai háttér

A gyermeket képességei nyitottá, érdeklődővé, kíváncsivá teszik. Aktívan van jelen a világban, kutató szemmel, rácsodálkozva, a megismerés örömével szemléli a körülötte-vele történő dolgokat. A gyermek nem csupán tudatosan reagál, hanem tapasztalatait, egész lényét mozgósítva is. Minden gyermek – akárcsak az ősi kultúrában élő archaikus ember – spontán alkotó- és reprodukáló művész (Popper 1979): rajzol, fest, épít, szerepeket formál, drámákat játszik el, táncol és meséket költ.
Miközben felnövünk, e generális művészi igény, késztetés és kifejezési készség fokozatosan elapad bennünk. Az, hogy e képességünk, készségünk, adottságunk egykor bővizű forrásként gazdagította életünket, nehezen hihető – feledésbe merül, emléktöredékként él bennünk. A gyermekkor különös, megismételhetetlen varázsának tekintjük, melyet a felnőtté válás során el kell veszítenünk.
E képesség kiszikkadása azonban nem törvényszerű, hisz vannak, akik „túlélik” a felnőtté válás ezen „káros” hatását, és képesek fantáziájukat, alkotókedvüket ébren tartani. Megközelítésünk szerint ezek a gyermeki képességek a gyermekkorból átmenthetők, tovább éltethetők, illetve kellő gyakorlással élővé tehetők, aktiválhatók. Ez nem pusztán a művészek kiváltsága, részese lehet mindenki, aki kellő figyelemmel, gonddal építi, használja, tréningezi alkotó tehetségét. Az Önkifejező és Kreatív Színházi Műhely ehhez nyújt segítséget, azáltal, hogy a közös munka során különböző szerepeket játszunk el, s ahogy ezt Grotowski (1999) írja, „e szerepeken keresztül bejutunk a hétköznapi maszkunk mögött rejtőző mélységbe, bejutunk személyiségünk intim szféráiba. Átlépjük gátjainkat, kilépünk korlátaink közül, hogy feltöltsük azt, ami üres vagy fogyatékos bennünk, hogy megvalósuljunk.
Nem állapot ez, nem egyszerűen valamiféle kondíció, hanem folyamat, egy aktív keresés, melynek során az, ami bennünk sötét, átvilágosul.”


A műhely célja

Az Önkifejező és Kreatív Színházi Műhely olyan játékos színtér, ahol megjelenik a Mérei Ferenc (1978, 1987) által leírt együttes élmény egymást támogató hatása. Ebben a lélektani térben a közös munka célja a tagok autonómiájának, belső szabadságának kiszélesítése, a szuverén én támogatása, és mindezek segítségével új eszközök kipróbálása. Olyan eszközöké, amelyek külső és belső világunkat gazdagítják, fantáziánkat aktiválják, bővítik viselkedésrepertoárunkat, életben tartják kreativitásunkat, szabaddá teszik spontán megnyilatkozásainkat.
Az Önkifejező és Kreatív Színházi Műhely arra törekszik, hogy gazdagabbá tegye az önkifejezést – növelve a résztvevők önbizalmát, önbiztonságát, elégedettségét. Ez az a háttér, amely közvetve vagy közvetlenül segítséget nyújt az élet váltófázisait, illetve az élet eseményeit kísérő krízisek kreatív, én-építő megoldásaiban.


Az Önkifejező és Kreatív Színházi Műhely

Az Önkifejező és Kreatív Színházi Műhely olyan zárt csoport, amely ötvözni kívánja a színház kifejezési eszközeit és a csoportdinamikai törvényszerűségeket. A műhely vezetője arra köt szerződést a tagokkal, hogy segíti őket az alapvető színházi kifejezési eszközök elsajátításában, a spontán-kreatív szerepformálásban – a célból, hogy önkifejezési eszköztáruk bővüljön, hogy ráleljenek alkotóerejükre, s a játékosság örömteli élményével gazdagodva új megoldások, kreativitás hassa át életüket.
A Színházi Műhely visszaadja az együttes élmény erejét. Közös rítus születik néző, játékmester, színész és zenész között. Az élet eseményei, történetei immár nem kiragadott, magányos élményként jelennek meg, hanem kimondhatóvá, vállalhatóvá tett közös élménnyé válnak. Egy-egy válságos élményt látva, megformálva a színpadon, eszköztárunk gazdagodik, majd segít a kritikus helyzetek aktív, kreatív, spontán megoldásában.
A közösen alkotott színházi élmény során, ahogy azt Peter Brook (1999) megfogalmazta, önnön élettapasztalatainkon jutunk túl: a játék segít feldolgozni, integrálni kudarcainkat, életünkre rátelepülő traumáinkat, fájó tapasztalatainkat.


A keretek

A csoportot többnyire egy-két vezető irányítja. A létszám 16–20 fő. Összesen 40–120 órakeretre szerződünk egymással. A műhelyben való részvétel nem igényel előzetes színészi képzettséget, színpadi élményt.


A műhelymunka szakaszai

A csoportfejlődést három fő szakasz jellemzi.
·         Az első a csoport összekovácsolódásának időszaka, a biztonság, az egymásra hangolódás fontos élményének megszületése. Találkozás a módszerrel, a vezetővel, egymással. Itt történik meg az alapvető önkifejezési színházi technikák elsajátítása, a később részletesen is leírt eszközök megtapasztalása, a színpadon alkalmazott kifejezési módok megismerése.
·         A második szakasz a munkafázis, a csoport fókuszának megfelelően a történetek megmunkálása a playback-technikával. Itt alakul ki a mesélő–színész–néző–zenész négyes egysége és feladataik. A mesélő elmondja a játékmesternek életének azt az eseményét (lehet múltbeli vagy várható, jövőbeli történés, álom stb.), amit át akar formálni. Ezt jelenítik meg a csoport tagjai mint színészek, zenei kísérettel. A lejátszás több változatban is végbemehet, ezt a történet jellege határozza meg. Egy eljövendő eseményt például akár négy-öt verzióban is lejátszunk, beleszőve a várakozást kísérő félelmet, szorongást és a vágyat.
·         A harmadik szakasz végződhet a szokásos csoportzáró eseményként, amikor végiggondoljuk a történteket, visszajelzést adunk egymásnak, s egy zárómondattal elköszönünk a közös élményektől, egymástól. Ez a ritkább változat. A legtöbbször színházi előadással zárjuk a közös munkát. Az előadást rendezhetjük önmagunk számára és meghívott vendégeknek, akik többnyire hozzátartozók, barátok. Ennek rituális ereje sokkal hatásosabb, ezért a csoportok többnyire ezt a zárást választják. Megélni a színpadi élményt, színésznek lenni, mások előtt játszani olyan katartikus élmény, ami rendre megkoronázza az Önkifejező és Kreatív Színházi Műhely munkáját.


A műhelymunka két formája

Fókuszban a jövő

Ebben a megközelítésben a várható életesemények állnak a középpontban. Gyakori élményünk, hogy egy eseményre szorongással, félelemmel gondolunk, készülünk. Ezek az előrevetítések gyakran kedvezőtlenül hatnak ránk, megbénítanak bennünket, megfosztanak kreativitásunktól, és az eseményt mintegy eleve vesztesként éljük át. Ezzel kezdődik aztán az a bizonyos „csúszdaélmény”, amikor úgy érezzük, sorsunk kezd kedvezőtlen irányba fordulni.
A jövő eseményeit fókuszba állító műhelymunka ezt igyekszik megelőzni. A történetmesélő, miután elmondott egy eljövendő eseményt, megosztja a játékmesterrel félelmeit, szorongásait, kétségeit, de a vágyott élményt is. A kiválasztott színészek (zenészkísérettel) eljátsszák a jelenetet.
Egy tizenhárom éves fiú mesélte el például, hogy egyik nagyapja temetésére kell lemennie egy kis faluba, és nagyon sok benne a félelem. Tart attól, hogy elneveti magát, vagy csillapíthatatlan zokogásba kezd, fél a halottól – de elmondta azt is, hogy szeretne tőle tisztességesen elbúcsúzni, hiszen tudja, milyen fontos pillanata ez kettejük kapcsolatának. Ezt az élménysort játszottuk el neki, négy változatban egymás után. A jövőre vonatkozó fantáziák színpadi látványa felszabadította nagyapja iránti érzelmeit. Közel kerülve saját érzéseihez, ennek megfelelően tudott jelen lenni a temetésen, és átélni a végső búcsút.

Fókuszban az életesemények-álmok

Ennek során is a korábban leírt 4+1 felosztás jellemzi a színházi térben jelen lévő csoportot. A csoport vezetője a játékmester. Ha két vezető van, az egyik a játékmester, a másik a műhelymunka felelőse. Kiválasztjuk a zenészt. A színészek felmennek a színpadra, ott kap helyet a történetmesélő és a játékmester is. A nézők a nézőtéren foglalnak helyet. Így alakul át tehát a csoport színházzá.
A mesélő elmondja a történetet, és kiválasztja, melyik színész melyik szereplőt alakítsa. A játékmester megkéri őt, sorolja fel a szereplőket ebben a szituációban leginkább jellemző néhány tulajdonságot. Amikor mindezen túl vannak, kiadja az utasítást: „Nézzük!” A zenész belekezd a zenei kíséretbe, és addig játszik, amíg a színészek megtalálják a kellékeket, elfoglalják induló pózukat a színpadon. Amikor a zene elhallgat, a színészek tudják, minden a helyén van, indulhat a játék.
A jelenetet követően a játékmester megkérdezi a mesélőt, mit élt át közben, majd elköszön tőle. A történet a mesélő engedélyével a játék munkapéldányává válik.
Ezt követi a műhelymunka a második vezető irányításával. Elemzik a kifejezést, a látványt, a színpadi képet. Ez a gazdagodás időszaka, hiszen újrajátszhatjuk az egyes elemeket, kipróbálva, magunkévá téve a kifejezési eszközöket. Itt érvényesül Grotowski (1999) tapasztalata, miszerint a spontaneitás a rendből fakad, amit sok-sok próbálkozásnak kell megelőznie.
Ebben a játékban olyan életeseményeket-álmokat jelenítünk meg, amelyekről a mesélő úgy gondolja, még dolga van velük: nem zárta le, nem dolgozta fel, nem fejtette meg őket. Így az újrajátszás a védett csoportkörnyezetben gazdagíthatja a színpadon látottakat. Tágabb közegbe helyezi. A történetmondó is részese lesz az élményt megformáló alkotó folyamatnak. A hozam számára tehát kettős: a lejátszott élmény katartikus, átformáló hatása és a megformálás együttes élménye.


A műhelymunka résztvevői

Csoportvezető-játékmester

A műhely vezetéséért egy (vagy két) vezető felel, akik az első szakaszban csoportvezetőkként vannak jelen. Feladatuk, hogy segítsék a tagok biztonságos részvételét a csoportfolyamatban, támogassák a találkozást, az együttesség élményének megélését. Ők azok, akik a bemelegítési technikákon át elvezetik a csoportot a színészmesterség önkifejezési módjaihoz. A műhelyben nem színészképzés folyik, hanem olyan élmények megélése, olyan önkifejezési eszközök elsajátítása, amelyek segítségével, a színészi eszközöket használva a színpadra felkerülő csoporttag képes érzéseket, élményeket megjeleníteni. Ki tudja fejezni, meg tudja mutatni a történteket.
A csoportvezető a műhelymunka során műhelyvezetővé válik, ahol mint mester megmutatja a hibákat, de egyben új utakat ajánl kipróbálásra. A harmadik szakaszban a csoportvezető játékmesteri szerepkörbe kerül.
Érdemes szót ejtenünk a kettős vezetésről, melynek jelentősége a második és harmadik szakaszban válik hangsúlyossá. Itt a két vezető szerepfelosztása a biztonságot, a hatékonyságot fokozza. Míg az egyik vezető (a második szakaszban) csoportvezető marad, a másik műhelyvezető lesz. A harmadik szakaszban a játékmester tehermentesíti a csoportvezetőt, aki szervezi az előadást, biztat a nézőtérről, törődik az éppen nem színpadon levőkkel, majd az előadás utáni eseményeket is összefogja. Ő biztosítja az állandóságot, a kereteket és a rítusokat is.

A csoporttagok

Az első szakaszban minden résztvevő csoporttagként van jelen. Együtt élik meg a kezdeti összemelegedést, a csoporttá válás folyamatát. Egymást támogatva sajátítják el a színházi önkifejezés eszközeit.
A második szakaszban a csoporttagok lehetnek színészek, történetmesélők, zenészek, nézők, illetve az egyes jelenetek után műhelytagok, akik a csoportvezetők segítségével elemzik a játékot, és kipróbálják az új kifejezési formákat.

A színészek

Talán ez a legösszetettebb szerep, hisz a néző szerepe adott. A színész bevonása a játékmester feladata. A történetmesélő is a játékmester holdudvarába kerülve mesél és él át élményeket. A zenész, aki maga is a színpadon van, kiszolgálja a színészt, fokozza a hatást, kereteket biztosít, új kifejezési formával gazdagítja az előadást, a megjelenítést.
Az előadás, a hatás, az élmény visszaadásának sikere azonban a színészen áll vagy bukik. Az, hogy a játék minél hitelesebb, minél kifejezőbb legyen, nagymértékben függ a felkészüléstől. Az Önkifejező és Kreatív Színházi Műhely célja is ebben rejlik: hogy ráleljünk a szerepre önmagunkban, szabaddá váljunk a kifejezésben, találkozzunk spontaneitásunkkal-kreativitásunkkal. Játékosan, de fegyelmezetten jelen lenni. Az ehhez vezető út Csehov (1997) szerint a test rendkívüli érzékenysége a kreatív lelki impulzusok iránt. Ezt az érzékenységet – mondja Csehov – nem lehet csupán fizikai gyakorlatokkal elérni: meghatározó a lelki adottságok fejlesztésének képzése. Ilyen eszköz az élet értelmezése, a mélység megmutatása az életjelenségek mögött. A színésznek meg kell tanulnia a tárgyilagosságot, a test és a lélek engedelmességét. Csehov szerint amint a színész kialakítja improvizációs képességét és felfedezi önmagában azt a forrást, amelyből minden improvizáció merít, a szabadság mindaddig ismeretlen öröme járja át, és sokkal gazdagabbnak érzi magát, mint azelőtt.
Brook (1999) szerint a színész megidézi és feltárja azt, ami minden emberben jelen van, s amit a mindennapi valóság elfed. Ahhoz, hogy a színész ezt a hatást elérje, fontos – véli Grotowski (1999) –, hogy átélje a bizalmat, a nyitottságot, fizikai és lelki világának integrációját. A neves lengyel rendező szerint ebben a folyamatban a legnagyobb akadály maga a színész. Ezért az ő gyakorlataikban a legfontosabb feladat, hogy a színész megszabaduljon belső ellenállásaitól. Ezáltal lesz képes arra, hogy kreativitása, spontaneitása révén eljusson a történet lélektani magjához.
E lélektani élmény visszajátszása adja a katartikus élményt, melynek hatására a mesélőben a változás elindul. Ezt az élményt magam is sokszor átéltem. Talán a legemlékezetesebb mégis az volt, amikor 1997-ben, New Yorkban részt vettem a Jonathan Fox által szervezett playback-képzésen. Egy háromnapos blokkot Peter Hall vezetett. A módszert tanulva történeteken keresztül ismertük meg a technikát. Egyik alkalommal a nyelvtanulással kapcsolatos rossz élményemet mondtam el, egy konkrét történetet, amely egyik korábbi amerikai utamhoz kötődött. A lejátszás, a történet újralátása, az azt követő technikai műhelymunka új megvilágításba helyezte és így átbillentette bennem az eredeti élményt. Ez után változott meg a viszonyom a nyelvtanuláshoz.
A színész dolga tehát az, hogy külső eszközök (díszletek, maszk), kifejezési módok (mozgás, hang), a színházi tér, a spirituális világ segítségével effajta élményeket segítsen átélni. A játékmester, a zenész és a színész elkíséri a nézőt és a mesélőt a történet mélyére, segít újraélni, belemerülni, elpusztulni, kiemelkedni és újrateremtődni. Együtt merülnek le az ősi világba, ahol az élmény közös. Ez az archaikus lemerülés teremt élményközösséget a mesélő és a néző, a ma embere és az előző korok embere között. Találkozhatunk mindazzal az élménnyel, ami hétköznapi lényünk mögött rejlik, s ami miatt talán az ősember is a barlang falára rajzolta figuráit, és táncot, harci játékot lejtett előtte.


Az Önkifejező és Kreatív Színházi Műhely területei

A lélektani tér

A színházi műhely résztvevői sajátos lélektani teret teremtenek maguk köré. A színész egyszerre van jelen a színpadi térben (önmagával, színésztársaival és a szereppel), s a színházi térben (a történettel és a nézővel). Ez a többdimenziós jelenlét hallatlanul nagy fegyelmet, összpontosítást igényel – az együttlét izgalmas és hatékony formája. Ez kelti életre a történetet, s hozza létre a színházat. A színház – Artaud (1983) szerint – nem más, mint a színpadi tér benépesítésének, életre keltésének egy bizonyos módja. Eszköze pedig az, hogy a tér egy adott pontján a színész lángra lobbantja a helyzeteket teremtő s ugyanakkor konkrét gesztusokban testet öltő emberi érzelmeket és érzéseket.
A történet életre kel. Létrejön az előadás, mely – Csehov megközelítésében – a színész és a néző kölcsönös együttműködésének eredménye. A színész atmoszférát teremt, amely a nézőt becsábítja, bevonja a helyzetbe és elmélyíti benne a befogadás képességét, megérinti őt s megmozdítja az érzéseit. A néző érzi a jelenet tartalmát, a történet a lényébe hatol. Bevonódása a színész szigorú belső munkájának és az együttjátszás alkotóerejének eredménye.
A színpadon figyelni kell egymásra, érezni a másik működési módját. Ez a figyelem nagyon erős empátiát és jelenlétet követel. Az önkifejező színész mind a műhelymunka, mind a színpadi játék során a jelenlét egy olyan szintjét fejleszti ki, ami nem csupán a tudatosságból táplálkozik, sokkal inkább az intuícióból, az érzékelés testi és érzékszervi csatornáin át.
A színész megtanulja érzékelni a körülötte létrejövő lélektani, színpadi és színházi teret. Alkotó módon vesz részt ennek kialakításában, hatékony működtetésében. A műhelymunka során a csoporttagnak olyan készségei, képességei bontakoznak ki, amelyekkel korábban talán ritkán találkozott, a jövőben azonban feltehetőleg annál gyakrabban fog: azaz a terek észlelése, érzékelése, használata, élővé tétele.

A játék

A csoport kezdeti szakasza, a műhelymunka, a színházi előadás során meghatározó a színész játékossága. Ezt a készséget gyerekkorunkban jól ismertük, felnőttként pedig elfelejtettük. A játék alapja a spontaneitás, a felszabadultság. A csoportfolyamat során újra megtanulunk játszani. A gyakorlatok hozzásegítik a résztvevőket ahhoz, hogy átéljék a felszabadultság belső állapotát, s újra felébredjen bennük a játék vágya; hogy ők maguk kezdeményezzenek játékokat és éljék át annak felszabadító, kreatív élményét. Ez az a tapasztalat, amit a résztvevő a műhelymunka befejeztével többek között elvihet magával.

Spontaneitás-kreativitás

A műhely egyik leginkább vállalt célja a résztvevők spontaneitásának-kreativitásának fejlesztése. Sztanyiszlavszkij (1946) szerint ennek legfőbb akadálya maga a személy, aki belső gátjai miatt nem jut el e készségeihez. A műhelymunka feladata ennek értelmében a belső gátak oldása. Sztanyiszlavszkij szerint a spontaneitás egy belső rendből fakad. Tehát ha a színész kellő kifejezőeszközzel rendelkezik, felkészítette testét-lelkét, akkor jobban rátalál belső alkotó világára. A műhelymunka során ezért arra törekszünk, hogy a résztvevők önkifejező repertoárját gazdagítsuk, lélektani részvételüket megsegítsük, biztonságérzetüket fokozzuk. A színész befelé figyelve belső teret teremt: ebben találkozik a szereppel, immáron azon készségek, kifejezőeszközök birtokában, amelyeket a bemelegítés során hozzáférhetővé tett. Az önkifejező színész rátanul arra, hogy e szakaszban összpontosítson, s hogy teljes lényével a megformálandó szerep felé forduljon. Így nagyfokú spontaneitással és termékeny kreativitással képes megformálni a szerepet. A belső tér megteremtésének készsége, a belső találkozások a személy részévé válnak, gazdagítják személyiségét, viselkedéskészletét.

A belső színház, a fantázia

Talán még felnőttként is emlékszünk arra az intenzív „belső színházi” életre, amit gyerekként átéltünk. Fantáziánk szinte állandóan működött, elég volt egy-egy mese, történet vagy játékhelyzet, hogy életre keljen. A fantázia olyan gazdag és színes, kreatív és spontán alkotó világa létezésünknek, amelyben átélhetjük, eljátszhatjuk életünk várható eseményeit éppúgy, mint a múlt történéseit. A fantázia fontos alapja önkifejezésünknek, de éppúgy, mint a játék, felnőttkorunkban veszít szerepéből.
Az Önkifejező és Kreatív Színházi Műhelyben nagy gondot fordítottunk a fantázia és a játék fejlesztésére, önkifejezésünk szolgálatába állítására. Alapul vettük a Sztanyiszlavszkij által is leírt gyakorlatokat, amikor egy-egy hívókép lesz az alapja a spontán, kreatív belső világ építésének. A belső képek önálló életre kelhetnek, s a lejátszás rájuk épül. Több megformálásra adnak lehetőséget. Megmutathatjuk a belső fantáziavilág hangulatát, történéseit éppúgy, mint az általuk keltett érzéseket, belső képeket.
A fantázia az alapja annak a biztonságos élménynek, amely spontaneitásunkat, kreativitásunkat életre kelti. A felébresztett fantázia feloldja a gátlásokat, s így közelebb kerülhetünk alkotó világunkhoz.Belső rítusok

A színházi élet: a próbák, a főpróbák, a bemutatók, előadások, az előadások utáni élet stb., tele van rítusokkal. Peter Brook (1999) szerint a rítusok fontos elemei a színházi életnek.
Az Önkifejező és Kreatív Színházi Műhelyben is kialakulnak rítusok – külsők és belsők egyaránt. Míg a külső rítusok a műhelymunka után szerepüket vesztik, a belső rítusok szerves részei lehetnek működési módunknak, azáltal is, hogy beépülnek viselkedésünkbe. Segíthetnek bennünket például egy jövőbeni eseményre való felkészülésben, amikor a felkészülés rítusa során a belső színház, a fantázia segítségével előkészülünk a különböző lehetőségekre. Általa mozgósítjuk a megoldásban esetleg szerepet játszó eszközkészletünket. Élővé tehetjük többdimenziós jelenlétünket, s így hatékonyabban, számunkra kedvezőbben élhetjük meg a várható eseményeket. A színházi műhely során átélt belső rítusok fontos szerepet játszhatnak abban, ahogyan részt veszünk az élet eseményeiben, a konfliktusok rendezésében, a krízisek feloldásában. A beépült rítus mintegy meghatározza működésünk ritmusát, s így kiszámíthatóbbá, biztonságosabbá teszi életünket.


Célcsoport

Ezt a műhelymunkát háromféle csoportban próbáltam ki: serdülők, tanár szakos hallgatók, vegyes csoport.

Serdülők

Serdülőkorban tele vagyunk bizonytalansággal. Miközben a gyermekkor elhagyására készülünk, sok-sok érzés gyülemlik össze bennünk. Szeretnénk benne maradni a gyermeki létben, miközben már vágyunk is elköszönni tőle. A jövő azonban az ismeretlennel riogat. Kíváncsiskodunk és félünk. Lassítunk és siettetünk. Az Önkifejező és Kreatív Színházi Műhely igazi terep ennek megsegítésére. A serdülő fiú és lány tele van történetekkel múltjából és jelenéből. Álmai olykor elárasztják, s nem tud velük mit kezdeni. Ugyanakkor foglalkoztatja a jövő is, ami sokszor szorongással tölti el.
A műhely teret ad az önkifejezés kipróbálására. A megélt élmény, az átélt helyzet, a kipróbált viselkedés növeli a biztonságot, fokozza az önbizalmat. A gátlások legyőzése újabb szerepek kipróbálására ösztönöz. Az együtt megélt ügyetlenség, a katartikus feloldódás a személyiségfejlődés „áramlását” teszi természetessé. A csapathoz tartozás segít túljutni egy már-már feloldhatatlannak tűnő helyzeten, élményen. Jó példa erre a következő történet is.

István egy jövőbeni képről beszél.

– Van egy lány – mondja –, akivel már hónapok óta kerülgetjük egymást. Nem tudom, hogy most mi van. Naponta találkozunk, de nem tudom, hogy ez együttjárás-e vagy sem.
István arra kér bennünket, játsszuk el azt a helyzetet, amikor ezt megbeszéli a lánnyal. A lejátszásban megjelenítődik István szorongása, ügyetlensége, félelme és a vágya. Nagyokat nevetünk. Amikor a következő összejövetelen érdeklődöm a fejleményekről, a csoport nagy nevetésben tör ki. István valóban túljutott a „beavatódás” e hosszasan várt élményén. Attól a lánytól elköszönt, és azzal a lánnyal jött össze, aki a színpadon a „partnere” volt.

Tanár szakos hallgatók

A tanárképzés egyik fontos állomása a gyakorlat. Az élő helyzet, amikor a tanultakat ki lehet, illetve ki kell próbálni: a tanítás. A leendő tanárok – szorongástűrésük mértékétől függően – sokszor napokon át nyugtalanul alszanak, vagy egyáltalán nem is alszanak. Feszültek, izgulnak. Azt élik át, hogy olyan sokfelé kellene egyszerre figyelniük, ami szinte lehetetlen. Figyelni kell a tananyagra, a hospitálást felügyelő tanárra. A belső izgalomra. A legkritikusabb azonban maga az osztály. Miként lehet megnyerni őket, hogyan lehet lekötni a figyelmüket ilyen körülmények között?
A műhelymunka során a megtanult szerepkészlet segítségével abban segítettünk a próbatanításra készülő hallgatóknak, hogy lejátszottuk az általuk fantáziált órát. Kitől, mitől félnek, hogyan lennének elégedettek önmagukkal? A hatás kedvező volt. Erről számolt be Irén, miután felhívtam a gyakorló tanítást követő estén.
– Furcsa érzésem volt – meséli. – Ezt hívják déja vu-nek, amikor az ember azt éli át, hogy ez egyszer már megtörtént vele. Nyugodt voltam. Tudtam a tanításra figyelni. Kevésbé zavartak más dolgok. Azt hiszem, jól sikerült. Köszönöm.
A jövőbeli esemény lejátszása elvitte a feszültséget, és a tartalmi rész jobban érvényesülhetett.

Vegyes csoport

A meghirdetett csoportokba bárki jelentkezhetett. A cél, hasonlóan a kezdetben leírtakhoz, a játék megélése, a találkozás volt a belső alkotó világgal. A résztvevők személyes történeteket, álmokat, várható eseményeket meséltek el, és az önkifejező eszközök elsajátítása, a csoportépítés szakasza után ezeket játszották el egymásnak. Közben készültek a záró előadásra, amely többnyire a hozzátartozókból álló közönség előtt zajlott.
A műhelyszakaszban a történeteket nem csak egyszer játszhattuk el: a munkakópiát újra és újra megformálhattuk. Ennek során tanultuk a technikát, bővítettük a kifejezési repertoárt, vettük számba az együttjátszás elemeit. A történetek változatosak voltak.
Barbara például egy baráti házaspárral töltött estéjét mesélte el, amikor a férje barátja szexuális ajánlatot tett neki. Ezt a hónapok óta magában hordott élményt azért osztotta meg velünk, mert akkor, ott tehetetlennek érezte magát, megalázó helyzetként élte át. Az újrajátszásban szeretett volna több verzióban elégtételt venni a férfin, és akár a botrányt is vállalva, feloldani a maga rossz érzését.
Barbara örömkönnyek között nevetett együtt a nézőkkel, és a következőt fogalmazta meg:
– Újra szabadnak érzem magam. Már a férjemmel is tudok beszélni a történtekről.
Megtette.

Az eszközök

A műhely hat eszköztárat vesz számba. E hat terület megismerésével készülünk fel a korábban leírt célok megvalósítására, azaz arra, hogy a műhely tagjai találkozzanak belső kreativitásukkal, spontaneitásukkal, képesek legyenek játszani, bízni önmagukban. A műhelymunka olyan új eszközök kipróbálását teszi lehetővé, amelyek a hatékonyabb konfliktuskezelést, a kreatívabb krízismegoldást és egy örömtelibb, sikeresebb életet segítenek megvalósítani. A csoport tagjai ugyanakkor egymásnak is segítenek azzal, hogy az elhangzott történeteket élményszerűen játsszák vissza.
A hat terület a következő:

A próba

A próba a színész egyedül és társaival közösen végzett felkészülése. Modellértéke van, hisz rátaníthat arra, hogy egy feladat előtt adjunk időt magunknak. Ritualizál. Belénk építi a felkészülés, a ráhangolódás fontosságát. Figyel a folyamatban megjelenő különböző ritmusokra. Megtanít összpontosítani, mozgósítani belső képességeinket.
A próba feladata többek között a test bemelegítése, a színészi kifejezési eszköztár kipróbálása, a belső gátak oldása, az ellenállások legyőzése, a biztonság, intimitás megélése, a társulat közös világának kialakítása, a színpadi tér bejárása, az eszközökre való figyelés. De a legfőbb ezek közül a belső világ felszabadítása, hogy nyitottá, spontánná, kreatívvá váljunk.

Az önkifejező színész felkészítése

Azért is hangsúlyozom az önkifejező színészt, mert a színpadon játszó legfontosabb eszköze önmaga. A műhely ezt az eszközt akarja nyomatékosítani, a kifejezés fókuszába állítani. Ezt leginkább a műhelymunka első szakaszában érhetjük el, azáltal, hogy a csoporttagot minél inkább hozzásegítjük saját kifejezőeszközeinek felfedezéséhez. Ezen időszak szándéka a közös biztonság megtalálása, egy olyan fokú intimitás kialakítása, amelyben vállalható az önmegmutatás széles repertoárja. A bizalmi játékok, intimitást növelő találkozások segítik e belső gátak oldását. A biztonság növeléséhez ugyanakkor a technikák alapos elsajátítása is fontos.
A testi bemelegítés éppolyan lényeges, mint az érzések kifejezésének megtanulása. Képezzük a hangot, a mimikát, a gesztusokat, a finom és széles mozgásokat, a szavak kifejezőerejét csakúgy, mint a testet. A test és a lélek összhangját keressük egy alapvetően intim, biztonságot adó közegben. A színész gátlása ezáltal csökken, így leli meg önmagát, talál rá belső alkotó világára, lát és láttat, ráérez és megosztja az élményt, gazdagodik és gazdagít, katarzist kelt és él át maga is.

A külső eszközök

A színész különböző kellékeket, tárgyakat, maszkokat használ a megjelenítés során. Ezekhez való viszonyát tapasztaljuk meg a felkészüléskor. A kellék része lehet a megformálásnak, hangsúlyosabbá tehet egy-egy jelenetet. Lehetőséget ad a vele való játékra. Szimbolikus hatása elmondhatóvá tesz nehezen elmondható dolgokat. Hasonló hatást érhet el a maszk is. Elfed és átír. Általa eltolódhatnak a hangsúlyok, karakteresebbé tehetők a jellemek. Ide tartoznak a rögtönzött díszletek is, melyek szervesen kapcsolódhatnak a kifejezéshez. Akkor és ott kerülnek be a színre, szerepük így hangsúlyossá válik. A díszlet, a kellék, a maszk – amiket a színész visz fel a színpadra – a játék kiszolgálói.
A megjelenítés erejét fokozza a zene is, amely segíti a keretek megtartását. Igazi hatását jelenet közben érheti el: lényeges szerepet kap a darab ritmusának kialakításában. Általa születhet meg a lélektani hatás, a történet spiritualitása.

A színpad

A történet a színpadi térben elevenedik meg. Ez a kifejezési eszköz felerősítheti vagy gyengítheti a hatást. A színpadnak olyan erőtere lehet, ahova belépve kreatívvá, alkotóvá válunk. Ahhoz, hogy ez megtörténjék, fontos a ráhangolódás. A próba egyik feladata a színpadi tér bejárása, belakása. Az itt zajló rámelegedés teremti meg azt a lélektani teret, amelyben a külső színpadi tér otthont ad a történeteknek, színtere lesz a mesélő világának: itt térünk vissza a történet helyszínére, oda és abba a korba, ahol és amikor az események játszódnak. A színpad az együttjátszás színtere is: teret adunk egymásnak, segítjük a történet formálódását. Tudnunk kell, a színpad mely pontjai hangsúlyosak, lehetnek a figyelem középpontjában, s melyek alkalmasak a háttérbe vonulásra.

Az együttjátszás

Az egyéni kifejezés elsajátítása mellett meghatározó az együttjátszás élménye is. Jól emlékezhetünk a gyermekkorban átélt csoportos játékokra, amikor szinte megbeszélés nélkül tudtunk együtt játszani, belefeledkezve a játék örömébe. Fegyelmezetten és felszabadultan, önmagunkat érvényesítve, de a másikat is engedve kibontakozni.
Az együttjátszásnak a közös játék örömén túl az a célja, hogy a történet lépésről lépésre épüljön fel, s haladjon a katarzis felé, illetve hogy a mesélő élje át azt az élményt, ami miatt a történetet elmondta. A színésznek ezért azt kell hozzáadnia a játékhoz, ami az ő szerepéből ezt a hatást előmozdítja.
Ez nagy fegyelmet, az összpontosítás, a ritmusra, az egymásra figyelés képességét kívánja meg. Együtt hozunk létre valamit, közösen alkotunk. Az „együttes élmény” atmoszférája megsokszorozza, spirituálissá teszi a hatást a színpadon éppúgy, mint a nézőtéren.

A spirituális hatás

Ez az, amiért színházba járunk, amit színész és néző egyaránt átél. Ami az együttes élmény csúcspontja lehet. Ami áttöri hétköznapi létünket, és archaikus világunkig visz vissza bennünket, amikor megborzongunk, és repülni vágyunk. A spiritualitás egy folyamat eredménye. Kezdete a próbával indul. Képes lesz-e a színész megszabadulni gátlásaitól, és elkísérni a mesélőt története mélyére? A spiritualitás részese a játékmester, aki szinte sámánként vonja be a nézőt és a színészt a játékba.
A két kezdetben különálló tér, a nézőtér és a színpad egy térré válik. A néző szinte jelen van a színpadon, benne él a történetben. A játékmester a rámelegítés, a rituális folyamat során közös lélektani teret teremt, amelyben megjelenik a játék öröme, a történet mélysége, a spirituális világ és azok gyümölcse: az élménykatarzis.

Irodalom
  • Artaud, Antonin (1985): A könyörtelen színház. Esszék, tanulmányok a színházról. Gondolat, Budapest
  • Brook, Peter (1999): Az üres tér. Európa, Budapest
  • Csehov, Anton Pavlovics (1997): A színészhez. A színjátszás technikájáról. Polgár, Budapest
  • Fox, Jonathan (1994): Acts of Service. Spontaneity, Commitment, Tradition in the Nonscripted Theatre. Tusitala Publishing, New Paltz
  • Fox, Jonathan – Dauber, Heinrich (ed) (1999): Gathering Voices. Essays on Playback Theatre. Tusitala Publishing, New Paltz
  • Grotowski, Jerzy (1999): Színház és rituálé. Kalligram, Pozsony
  • Popper Péter (1979): Színes pokol. Magvető, Budapest
  • Sztanyiszlavszkij, Konsztantyin Szergejevics (1946): Egy színész felkészül. Athenaeum Nyomda, Budapest
  • Vekerdy Tamás (1974): A színészi hatás eszközei – Zeami mester művei szerint. Magvető, BudapestNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése